Xem hồ sơ năng lực

Tri thức Trẻ được thành lập vào năm 2008, nhằm hướng đến mục tiêu trở thành: “Một đơn vị đào tạo mang đến những giá trị THỰC HỌC” dành cho Doanh nghiệp, Cơ quan, tổ chức HC, HCSN trong cả nuớc. Trong suốt những năm qua, Tri thức Trẻ đã liên tục tổ chức thành công các khoá đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao và phát triển chuyên môn, năng lực điều hành quản lý cho các doanh nhân và hoàn thiện kỹ năng tác nghiệp cho CB, CNV đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước.

Với phương pháp đào tạo linh hoạt, hiện đại và không ngừng đổi mới, Tri Thức Trẻ đã chứng minh năng lực, chất lượng đào tạo bằng niềm tin, sự gắn bó của các doanh nghiệp, cơ quan trong suốt những năm qua thông qua các chương trình đào tạo:

Hoạt động đào tạo

Hoạt động đào tạo

Tin tức Giáo dục

Tin tức giáo dục

Đối tác