ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG Ê ĐÊ

chứng chỉ tiếng ê đê

Điều kiện để được cấp chứng chỉ tiếng Ê đê

Theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 36/2012/TT-BGDĐT quy định

Điều kiện cấp chứng chỉ

Những thí sinh có điểm trung bình cộng của tất cả các bài kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên, không có bài kiểm tra nào bị dưới 2,0 điểm thì được công nhận đạt kết quả kiểm tra và được cấp chứng chỉ.

Người học tiếng dân tộc thiểu số được cấp chứng chỉ gồm:

Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số được cấp cho người học chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 1 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số cấp cho người học chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng miền núi vùng dân tộc thiểu số ban hành kèm theo Quyết định số 03/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 1 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và các chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

chứng chỉ tiếng ê đê
chung-chi-tieng-e-de

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ tiếng Ê đê?

Các trường cao đẳng sư phạm, đại học sư phạm và đại học có khoa sư phạm: cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số cho giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số

Sở giáo dục và đào tạo: cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức học tiếng dân tộc thiểu số

Việc quản lý, cấp phát chứng chỉ thực hiện theo Quy định hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo (quy định tại quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/06/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân và Quyết định số 34/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành mẫu chứng chỉ của hệ thống quốc dân).

Như vậy, các trường cao đẳng, đại học sư phạm và đại học có khoa sư phạm sẽ cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số cho giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số.

Đối với cán bộ, công chức học tiếng dân tộc thiểu số thì sẽ do Sở giáo dục và đào tạo cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số.

Thư viện pháp luật.