ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

 • BD lãnh đạo cấp Phòng, Chi cục và tương đương
 • BD “Kỹ năng quản lý dành cho lãnh đạo cấp Phòng” do giảng viên nước ngoài giảng dạy
 • BD kế toán trưởng hành chính sự nghiệp
 • BD kế toán trưởng Doanh nghiệp
 • Nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản
 • Nghiệp vụ Đấu thầu nâng cao
 • BD công chức Tài chính – kế toán Xã
 • Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Sở và tương đương
 • Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng và tương đương
 • BD kiến thức, kỹ năng cấp Tổ đội trưởng
 • BD quản lý Tài chính dự án đầu tư và Kế toán chủ đầu tư
 • BD phương pháp, kỹ năng tự kiểm tra Tài chính – Tài sản và kế toán đơn vị HCSN, chủ đầu tư
 • BD tài chính, kế toán cho chủ tài khoản và đơn vị HCSN
 • BD nghiệp vụ, kỹ năng công tác Tổ chức cán bộ, quản lý nhân sự
 • Bồi dưỡng kiến thức kế toán, tài chính phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra Thuế (Hải quan)
 • Bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng hành chính
 • Bồi dưỡng kiến thức về Văn hoá công sở
 • Kỹ năng thanh tra, kiểm tra trong cơ quan hành chính
 • Kiến thức, kỹ năng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Thuế, Hải quan
 • Kiến thức, kỹ năng về Quản lý nợ thuế
 • Kiểm soát hoạt động chuyển giá
 • Cập nhật kiến thức về Thuế, Hải quan
 • Thẩm định giá
 • Quản lý đất đai, công sản
 • Quản lý Tài chính công
 • Kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp
 • Hội nhập Quốc tế, cơ hội và thách thức
 • Quản lý nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập
 • Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kế toán – Tài chính phục vụ công tác thanh tra Kiểm tra
 • Kỹ năng Phân tích Báo cáo Tài chính phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra

CÁC KỸ NĂNG MỀM VÀ MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ KHÁC

 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 • Kỹ năng thuyết phục
 • Kỹ năng lắng nghe hiệu quả
 • Kỹ năng phân tích và phân công công việc
 • Kỹ năng tổ chức công việc
 • Kỹ năng giải quyết xung đột
 • Kỹ năng lãnh đạo tình huống
 • Kỹ năng tư duy sáng tạo và phản biện
 • Kỹ năng QLNN về công tác thanh niên
 • Kỹ năng công tác nghiệp vụ văn thư lưu trữ
 • Kỹ năng soạn thảo hợp đồng
 • Kỹ năng lãnh đạo, quản lý
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng tham mưu
 • Kỹ năng viết báo cáo
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng thanh tra, kiểm tra
 • Công vụ, công chức
 • Đạo đức công chức
 • Kỹ năng tổ chức hội họp và sự kiện
 • Kỹ năng động viên và tạo động lực làm việc
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề